ARTIKLER & FOREDRAG

Foreløbige kommentarer til ’Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse1999’

Den rullende miljø- og naturplanlægning giver et godt overblik

Den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse er den anden større samlede redegørelse over den natur- og miljøpolitiske indsats i Danmark. Den første kom i 1995 som opfølgning på igangsættelsen af den såkaldte strategiske miljøplanlægning i 1994.

Formålet med den strategiske miljøplanlægning er at lade miljø- og naturpolitikken udvikle sig i en rullende proces. Der sker en politisk fastsættelse af mål og midler, en løbende overvågning og vidensopbygning om naturen og miljøets tilstand og de faktorer der påvirker det, samt en fortsat tilbagevendende vurdering og justering af mål og midler. Idealet i den strategiske miljøplanlægning er således, at miljø- og naturpolitikken løbende justeres og indrettes efter den viden som opsamles via forskning og overvågning.

Formålet med den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse er at sammenfatte de mange natur- og miljøpolitiske indsatsområder strategisk. Redegørelsen skal bidrage til at skabe overblik over den politiske indsats. Tilsvarende udarbejdes ca. hvert 4. år en samlet faglig Miljø- og Naturtilstandsrapport, som kommer hele vejen rundt om den viden, som eksisterer om den konkrete natur- og miljøindsats samt om menneskets påvirkning af denne tilstand.

Det er Naturrådets opfattelse, at der er tale om en både imponerende og meget nyttig indsats. På 648 sider fremlægges overskuelig, konkret viden om naturen og miljøet, og der gives et klart overblik over den miljøpolitiske indsats.

Visionen om en bæredygtig udvikling mangler konkretiseringer

I redegørelsen slås det fast, at det er regeringens mål at nå et "renere, bedre og sundere samfund", og at leve op til de internationale principper om at "udviklingen skal være bæredygtig".

Det er Naturrådets opfattelse, at den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse ikke er tilstrækkelig præcis i konkretiseringen af, hvad der forstås ved en bæredygtig udvikling.

Det siges, at der igennem "tre årtiers arbejde med natur- og miljøpolitikken har udkrystaliseret sig en række principper, der lægges til grund for den danske indsats såvel som for det internationale aftaler".

Det er Naturrådets opfattelse, at man kunne have benyttet lejligheden til at give en mere uddybende fortolkning af disse principper. Yderligere konstateres det i redegørelsen, at principperne snarere end en præcis opskrift angiver "et spillerum for den politiske diskussion, hvori værdier og holdninger kan komme til udtryk, og hvor man kan udpege de problemer, man vil imødegå, og finde frem til de løsninger, som kan vinde almindelig tilslutning".

Det er Naturrådets opfattelse, at den manglende præcisering gør det svært at udstikke retningslinierne for de virkemidler der bringes i anvendelse, og de prioriteringer, som det er nødvendigt at foretage for at opnå en bæredygtig udvikling.

Det er derfor opløftende, at regeringen i redegørelsen forpligter sig til at "forberede en national strategi for bæredygtig udvikling inden år 2002…".

Naturrådets konkrete kommentarer

Naturrådet vil i sin kommende Vismandsrapport, der udkommer til foråret, yde sit bidrag til den offentlige debat om målsætninger og virkemidler for den danske naturpolitik, og vil i den forbindelse forholde sig mere detaljeret til den natur- og miljøpolitiske redegørelse.

På en række emneområder vil Rådet dog allerede nu knytte nogle umiddelbare kommentarer, der selvfølgelig ikke omfatter hele det store emneområde, som den natur- og miljøpolitiske redegørelse dækker.

Det er Naturrådets opfattelse at:

Om de enkelte sektorer er det Naturrådets foreløbige vurdering at:

Uanset, at Naturrådet på nogle områder har kritiske kommentarer, er den Natur – og Miljøpolitiske Redegørelse som allerede nævnt et både imponerende og helt nødvendigt stykke arbejde, hvor der på en lang række område er gode intentioner og visionære hensigter.

Spring til toppen af siden