OM NATURRÅDET


Den 20. januar 1998

Oprettelse af naturråd og udpegning af repræsentantskab.

Opbygning

Naturrådet består at 3-5 naturvismænd. Som baggrundsgruppe og sparringspartner udpeges et repræsentantskab på godt 30 medlemmer. Til at betjene naturrådet nedsættes et sekretariat, som refererer direkte til naturvismændene.

Kommissorium

Naturrådet skal med baggrund i medlemmernes personlige og faglige pondus være med til at sætte dagsordenen for debatten om bæredygtig udvikling af naturen og landskabet og sikre, at disse emner får den samme placering i samfundsdebatten som f.eks. økonomi. Naturvis mændene skal aktivt arbejde for at undgå at naturgrundlaget udhules.

Naturrådet skal beskæftige sig bredt med emner og spørgsmål, der vedrører natur- og planområdet. Dvs. emner inden for naturbeskyttelsesloven, planloven, råstofloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven mv., samt mere tværsektorielle problemstillinger i relation til natur- og planområdet.

Naturrådet skal på eget initiativ tage sager op til behandling og udtale sig herom. Samtidig skal de efter anmodning fra ministeren tage stilling til konkrete spørgsmål, men kan også afvise at tage stilling til konkrete sager.

Naturrådet skal årligt udgive en rapport, der skal bidrage til at sætte fokus på udviklingen i Danmarks natur og landskab og sikre denne en position i den offentlige debat. Til dette formål bør der f.eks. afholdes årlige temamøder, hvor aktuelle vinkler på naturbeskyttelse og planlægning diskuteres på grundlag af oplæg fra fagfolk og interesseorganisationer. Foredragene og diskussionerne offentliggøres sammen med vismændenes vurdering i rapporter, der giver et billede af tilstand og udvikling indenfor dele af Danmarks natur og landskab.

Naturrådet skal anvise videnskabelige medarbejdere ved universiteter og lignende, som Naturklagenævnet, mod betaling, kan søge naturvidenskabelig rådgivning hos. Endvidere skal rådet indstille medlemmer til de råd og udvalg under Skov- og Naturstyrelsen, som Naturbeskyttelsesrådet hidtil har siddet i.

Naturrådet skal nedsætte en videnskabelig undersøgelsesgruppe der skal løse opgaven i henhold til "EU-rådets forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handel hermed". Omkostningerne hertil afholdes af den årlige finanslovsbevilling til Naturrådet.

Struktur og funktion

Naturrådet skal bestå af 3-5 naturvismænd. Der skal være tale om tre højt kvalificerede, uafhængige videnskabsfolk, f.eks. professorer, med viden indenfor økologi, botanik, zoologi, geologi, geografi, fysisk planlægning, landskabsarkitektur og landskabsgeografi.

Naturvismændene skal rekrutteres fra universiteterne og den øvrige forskningsverden, dog ikke fra ministeriets egne sektorforskningsinstitutioner.

Naturvismændene udpeges af Miljø- og Energiministeren. De udpeges for en periode på 3 år og kan ikke genudpeges. Hvis der er udpeget 3 naturvismænd fratræder den første efter 2 år og herefter en hvert år. Udpeges der flere end 3 vil der nogle år fratræde 2 naturvismænd. Ved udskiftning indstiller vismandsgruppen, hvordan fagområdet vil kunne dækkes, og hvem der vil kunne dække det. Vedkommende skal være indstillet på at indgå i en konsensusorienteret vismandsgruppe.

Den ene af naturvismændene udpeges af ministeren som overvismand.

Naturvismændene fastlægger sammen med sekretariatet mødefrekvens, datoer for møder med repræsentantskabet samt de årlige temamøder etc.

Naturvismændene får honorar for deres arbejde: ca. 80.000kr om året, dog ca. 100.000kr til overvismanden som frikøb fra deres institutioner, eller godtgørelse i øvrigt.

Som baggrundsgruppe og sparringspartner udpeges et repræsentantskab på godt 30 medlemmer, som indkaldes 1 gang om året, samt til temamøderne. Repræsentantskabet skal bestå af interesseorganisationer, ministerier, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og videnskabsfolk. Repræsentatskabets rolle er at diskutere naturvismændenes rapporter og give dem råd om, hvilke emner der kan behandles. Repræsentantskabet får ikke kompetence til at påvirke naturvismændenes arbejde.

Repræsentantskabets medlemmer udpeges af ministeren for 3 år ad gangen, med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra de involverede foreninger, organisationer og myndigheder. Ministeren udpeger efter eget valg op til 4 videnskabsfolk, for at sikre en saglig naturvidenskabelig debat.

Sekretariatets opgaver og organisation.

Sekretariatets hovedopgave er at yde sekretariatsmæssig bistand for naturvismændene, hvilket indebærer:

Sekretariatet bør bestå af 3 AC medarbejdere med et bredt fagligt kendskab indenfor natur- og planområdet, og som har flair for at opfange væsentlige politiske problemstillinger i samfundsdebatten, samt en HK medarbejder til den daglige administration.

Sekretariatet skal være uafhængigt af Miljø- og Energiministeriet, og referere direkte til naturvismændene.

Der vil ved en ekstrabevilling på finansloven blive afsat 5 mio. kr. til naturrådet i 1998. Bevillingen skal dække lønninger, frikøb af vismænd, rejser, lokaler, etablering, drift, afholdelse af repræsentantskabs- og temamøder, m.v.

Spring til toppen af siden