OM NATURRÅDET

Kort om Naturrådet

opdel.gif (108 bytes)

Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af Miljø- og Energiministeren i 1998.

Rådet skal være med til at sætte dagsordenen for debatten om en bæredygtig udnyttelse og udvikling af naturen og landskabet, og bidrage til at disse emner får en mere synlig placering i samfundsdebatten.

Rådet beskæftiger sig med tværgående og principielle emner og problemer inden for natur- og planlægningsområdet. Dvs. emner inden for naturbeskyttelsesloven, planloven, råstofloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, samt mere tværsektorielle problemstillinger i relation til natur- og planområdet.

Naturrådet er én aktør blandt mange inden for natur- og miljøområdet. Naturrådets rolle i natur- og miljødebatten er først og fremmest at tænke langsigtet og tværgående indenfor den række af natur- og miljøproblemer, der præger dagens Danmark.

Naturrådets fokus er på Danmark, men da langt de fleste natur- og miljøaspekter har en international dimension, samarbejder Naturrådet med en række natur- og miljøråd i Europa.

Faglige arbejdsopgaver

Naturrådet vil i sit arbejde søge at skabe en balance mellem det overordnede, tværgående og principielle på den ene side og det konkrete på den anden side. Naturrådets faglige arbejdsopgaver omfatter således:

Naturstrategier

Samfundets organisering og de forskellige sektorer har afgørende betydning for kvaliteten af omgivelserne. I særlig grad er det relevant at analysere og forstå vilkårene for den biologiske mangfoldighed og velfærden for den danske befolkning. Naturrådet vil med jævne mellemrum udgive vismandsrapporter, der foretager en kritisk analyse af dette samspil mellem samfund, menneske og natur og de strategier, der præger naturpolitikken.

Særlige temaer

Naturrådet har som sit første tema valgt at beskæftige sig med natur og landbrug. Landbruget har en afgørende betydning for naturen i landbrugs-landskabet. Målet er at øge opmærksomheden om naturens vilkår i agerlandet samt mulighederne for integration af naturhensyn i landbrugspolitikken.

Et andet tema, som Naturrådet har valgt at tage op, er bioinvasion og genmodificerede organismer. Den danske natur er stærkt formet gennem udsætning af dyr og planter. Tilsigtet og utilsigtet. Via gensplejsningsteknologierne er manipulationsmulighederne yderligere forstærket. Naturrådet mener, at der er behov for at analysere og diskutere de økologiske konsekvenser for den danske natur.

Aktuel naturpolitik

I 1999-2000 vil der i Danmark blive formuleret målsætninger og virkemidler på en række vigtige naturpolitiske emneområder, fx revision af naturskovsstrategien samt en kommende handlingsplan for biologisk mangfoldighed. Naturrådet vil følge og bidrage til udformningen af disse politiker.

Konkrete sager med et principielt indhold

Naturrådet kan vælge at gå ind i konkrete sager med et naturmæssigt perspektiv. Naturrådet har besluttet at fokusere på sager, hvor der er et principielt indhold. Eksempler herpå er spørgsmålet om adgangsforhold på nordkysten af Æbelø, udsætning af bævere og reetablering af vådområder.

De fire vismænd

Pr. 1/1 - 2001 er de fire naturvismænd M/K:

Repræsentantskabet

Som baggrundsgruppe for Naturrådet er der udpeget et repræsentantskab med 40 medlemmer fra myndigheder, erhvervs- og interesseorganisationer samt den videnskabelige verden. Der afholdes møde med repræsentantskabet mindst 1 gang om året.

Naturrådets sekretariat

Naturrådet betjenes af et sekretariat, for tiden bemandet med 5 fastansatte medarbejdere og 2 projektmedarbejdere.

Navne og adresser:

Sekretariatschef: John Holten-Andersen
Sekretær: Anni Bach

Faglige medarbejdere: Thomas Nicolai Pedersen, Ellen Hjort Petersen, Hanne Stensen Christensen.

Projektmedarbejder & konsulent: Pelle Andersen-Harild.

Projektkoordinator: Hans Peter Hansen

E-mail: naturraadet@naturraadet.dk
Hjemmeside: http://www.naturraadet.dk
Post-adresse: Frederiksborggade 15, 1360 København K
Besøgs-adresse: Linnésgade 18, 3. sal, 1360 København K

(Opdateret oktober 2001)

Spring til toppen af siden