OM  NATURRÅDET

Forretningsorden for Repræsentantskabet

opdel.gif (108 bytes)

Repræsentantskabets opgave er at fungere som baggrundsgruppe og sparringspartner for Naturrådet og indkaldes til mindst et årligt Repræsentantskabsmøde. Derudover kan Repræsentantskabet indkaldes til temamøder og lignende. Repræsentantskabets rolle er at diskutere naturvismændenes rapporter og give dem råd om, hvilke emner der kan behandles. Ideer og forslag fra Repræsentantskabets møder drøftes efterfølgende i Naturrådet.

1. Repræsentantskabet
1.1   Repræsentantskabet består af personligt udpegede medlemmer fra interesseorganisationer, herunder Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, samt repræsentanter fra ministerier og forskere fra de højere læreanstalter.
1.2 Naturrådets formand er formand for Repræsentantskabet.
2. Repræsentantskabets møder
2.1 Repræsentantskabet indkaldes til mindst et årligt møde og inviteres endvidere til at deltage i temamøder mv.
2.2 Dagsorden for møderne fastsættes af formanden efter samråd med Naturrådet.
2.3 Møderne indkaldes med mindst en måneds varsel med foreløbig dagsorden.
2.4 To medlemmer af Repræsentantskabet kan i fællesskab indtil 3 uger før mødet begære punkter sat på dagsordenen.
2.5   Mindst 10 hverdage inden mødet modtager medlemmerne dagsorden samt skriftlige oplæg om Naturrådets arbejde.
2.6   Møderne ledes af formanden. I dennes forfald ledes møderne af en af de øvrige naturvismænd.
2.7   Medlemmer af Repræsentantskabet, der er indstillet af foreninger eller interesseorganisationer, kan, såfremt de selv er forhindret i at deltage i et Repræsentantskabsmøde, sende en substitut. Dette bør i givet fald meddeles Rådets sekretariat mindst een uge før mødet. Formanden kan derudover beslutte at indkalde gæster til Repræsentantskabets møder.
2.8   Naturrådet deltager i Repræsentantskabets møder. Sekretariatets medarbejdere deltager efter behov i Repræsentantskabets møder.
2.9   Der udarbejdes referat af Repræsentantskabets møder. Referatet udsendes til Repræsentantskabets medlemmer senest 3 uger efter mødets afholdelse.
3. Ændring af forretningsorden
3.2  Denne forretningsorden kan ændres af Naturrådet. Ændringer skal fremlægges for Repræsentantskabet på dettes førstkommende møde.

[Revideret 4.6.1999]

Spring til toppen af siden