NYHEDER & PRESSE

 

Naturrådets høringssvar vedrørende debatoplægget
"De genteknologiske valg"

opdel.gif (108 bytes)

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 Købehavn K                                                                                                                                                                                   24/9-1999 / pah


Høring vedrørende debatoplægget "De genteknologiske valg"

 I skrivelse af 1.9.1999 har Erhversministeriet ønsket Naturrådets bemærkninger vedrørende debatoplægget "De genteknologiske valg".

Naturrådet finder, at det er et meget værdifuldt initiativ Erhvervsministeren har taget ved udsendelsen af debatoplægget, og at det generelt er et sobert og velgennemarbejdet materiale, der er pædagogisk veltilrettelagt og gennemgår alle væsentlige aspekter af GMO-området.

Det er dog Naturrådets opfattelse, at den risiko som anvendelsen af GMO’er i landbruget – og herunder landbruget i U-landene – medfører for en stigende ensartethed i antallet af tilgængelige sorter af de hyppigste afgrøder kunne være behandlet mere indgående. Anvendelsen af GMO’er i landbruget medfører efter Naturrådets opfattelse en nedgang i biodiversiteten blandt selve de dyrkede planter, idet den genetiske variation indskrænkes voldsomt. Hertil kommer den indskrænkning af biodiversiteten, der vil ske for de bestande af vilde planter og dyr, der i øjeblikket er i stand til at klare sig i det intensivt dyrkede landbrugsland, som følge af anvendelsen af afgrøder med tolerance for bestemte pesticider

Det er Naturrådets opfattelse, at det i vurderingen af anvendelsen af GMO’er ikke er tilstrækkeligt at foretage vurderingen på strikt naturvidenskabeligt grundlag. Anvendelsen af GMO’er indebærer anvendelsen af en teknologi, der indebærer meget store usikkerheder, og risici, der er umulige at kvantificere. De gentek-nologiske muligheder gør det i dag muligt at overskride grænser, der af mange mennesker anses for absolutte.

Grundlæggende vil det også være rimeligt at undersøge, om man ved anvendelse af genteknologi opnår muligheder, som ikke allerede eksisterer i dag, og om anvendelsen af GMOer fører i en retning, der er ønskelig udfra videnskabelige, etiske og bredt samfundsmæssige vurderinger, eller om der er alternative muligheder.

Det er Naturrådets opfattelse, at landbruget blandt andet af hensyn til det vilde plante- og dyreliv bør omlægges til økologisk drift. Dette indebærer, at anvendelsen af GMO’er i landbruget ikke skal finde sted.

Naturrådet har i sit arbejdsprogram for 1999 og 2000 besluttet at arbejde med temaet Bioinvasion og Genmodificerede Organismer. Naturrådet mener man i den forbindelse kan betragte genmodificerede organismer som "nye arter" i dansk natur og dermed drage paralleller til den indvirkning indførte/indslæbte arter har i dansk natur, hvor det viser sig at et antal arter – de invasive - efter en kortere eller længere årrække udviser en så aggressiv spredningsevne, at de udgør en trussel for andre arter og ændrer sårbare eller sjældne naturtyper afgørende.

Dette arbejde forventes bl.a. gennemført ved afholdelse af seminarer og udgivelse af en række rapporter i løbet af år 2000.

Naturrådet finder den afsluttende diskussion om en mere systematisk fokusering på etiske aspekter værdifuld. Etablering af en rådgivning vedrørende genteknologi på dyr, planter og fødevarer forekommer påtrængende, ikke mindst hvad angår inddragelse lægfolk.

Som afslutning skal det pointeres, at Naturrådet opfatter GMO’er som et meget væsentligt emne, også set udfra et rent biodiversitetsmæssigt synspunkt. Rådet vil i den kommende tid deltage i debatten ved selvstændige initiativer på naturom-rådet, men deltager naturligvis også gerne i en bredere samfundsmæssig debat.

                                                       
                                                                            Med venlig hilsen
                                                                           
                                                                                Peder Agger
                                                         Professor, formand for Naturrådet
           

 

 

 

Spring til toppen af siden