NYHEDER & PRESSE

 

Naturrådets høringssvar vedrørende 'Udkast til det danske program for fællesskabsinitiativet LEADER+'

opdel.gif (108 bytes)

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Holbergsgade 2
1057 København K

Dato: 02-10-2000
Journ.nr.:
Ref.: PA/JHA/JP/ehp
Tel. dir.: 3395 5794
e-mail dir.: ehp@naturraadet.dk

Vedr. ’Udkast til det danske program for fællesskabsinitiativet LEADER+’

Tak for det tilsendte programudkast. Naturrådet støtter Fødevareministeriets initiativ med udarbejdelsen af programmet og håber, at programmet får betydning for en bæredygtig udvikling i de valgte landdistrikter. Naturrådet har følgende bemærkninger til programudkastet:

Generelle forhold
LEADER+ programmet har, jf. medd. fra Kommissionen af 14. april 2000, til formål at tilskynde de interesserede parter i landdistrikterne til at se på hvilket potentiale deres område har på længere sigt. Initiativet skal tilskynde til iværksættelse af originale strategier for integreret bæredygtig udvikling af høj kvalitet med det formål at afprøve nye former for:

Det danske programforslag har stor fokus på jordbrugsproduktionen og tager i høj grad udgangspunkt i jordbrugsproduktionen, bl.a. med baggrund i dette erhvervs økonomiske betydning. Naturrådet skal anbefale, at det sikres, at programmet også inddrager andre udviklingsfaktorer, herunder sikring af attraktive og naturmæssigt sammensatte jordbrugslandskaber til styrkelse af bl.a. bosætning, friluftsliv og turisme i landdistrikterne.

Inddragelse af relevante parter i programudformningen samt formidling af programinitiativer
Et af formålene med programmet er at skabe ’bottom up’ projekter inden for programmålsætningerne. Programudkastet er blevet til i et samarbejde mellem Indenrigsministeriet, Fødevareministeriet, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landbrugets organisationer. Mens egentlige græsrødder ikke er inddraget.

Naturrådet finder det vigtigt, at der lægges vægt på bred formidling af programmet og dets indhold, så information om programmet når ud til alle potentielle projekt-ansøgere. Endvidere skal Naturrådet støtte, at der sker en løbende information om programmet og igangsatte projekter, sådan som der lægges op til i programudkastet.

Da en bæredygtig udnyttelse af natur- og kulturressourcerne er en vigtig del af formålet med programmet, foreslår Naturrådet, at også repræsentanter fra disse områder fremover sikres et højt informationsniveau samt får mulighed for at deltage i programarbejdet. Repræsentanter for natur- og kulturområderne er fx Amternes Grønne Kontaktudvalg, grønne guider, lokale repræsentanter for naturorganisationer, kulturråd m.v.

Programmål og indikatorer for målopfyldelse
Det fremgår af programudkastet, at den vigtigste målsætning med det danske LEADER+ program er at styrke den økonomiske udvikling i landdistrikterne med henblik på at skabe nye lokalt baserede arbejdspladser, idet en øget beskæftigelse anses som den vigtigste forudsætning for en positiv økonomisk og social udvikling. Det angives dog, at nye arbejdspladser ikke behøver at være den eneste parameter ved udvælgelse af initiativer, der kan støttes.

Programformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Derfor må hensynet til - og målsætninger for - naturressourcerne og kulturværdierne indgå i målsætningen for programgennemførelsen. Naturrådet finder derfor, at det bør være en ligestillet målsætning, at projekterne bidrager til og forøger natur- og kulturværdierne i de pågældende områder.

Ved midtvejs- og slutevalueringen skal der benyttes indikatorer til vurdering af programmets succes. For mål i forbindelse med udnyttelse af områdets natur- og kulturarv, vil der være tale om indikatorer af både kvalitativ og kvantitativ art.

Naturrådet finder det vigtigt, at der i denne sammenhæng indgår analyse af, at natur- og kulturudnyttelsen er i overensstemmelse – og ikke i konflikt - med de målsætninger, Danmark har for naturbeskyttelsen. Herunder bl.a. for opfyldelse af internationale forpligtigelser i medfør af fx konventionen om biologisk mangfoldighed.

Natura 2000 adresser
Et af programtemaerne under ’foranstaltning 1’ er ’udnyttelse af naturlige og kulturelle ressourcer, herunder de Natura 2000-adresser, der er af interesse for EU-fællesskabet’. Det ville have været interessant, om programudkastet havde uddybet dette emne, fx ved at inddrage en oversigt over Natura 2000-adresser i de udvalgte LEADER+ kommuner. Herved kunne potentialet for projekter med tilknytning til Natura 2000-adresser synliggøres.

Bemærkninger til SWOT-analysen
SWOT- analysen er inddelt i to blokke. Den ene har udgangspunkt i de menneskelige ressourcer og den anden i beskæftigelse. Under beskæftigelse er der under svagheder angivet negative natur- og miljøkonsekvenser af jordbruget. Spørgsmålet er, om det direkte påvirker beskæftigelsen. Derimod er der ingen tvivl om, at det påvirker de menneskelige ressourcer, fx i form af nedsat livskvalitet for personer der bor tæt ved en stor svinegård. Derfor foreslås, at denne svaghed flyttes eller tilføjes i blokken under de menneskelige ressourcer.

Venlig hilsen
Peder Agger, formand for Naturrådet 

Spring til toppen af siden