NYHEDER & PRESSE


Vedr. Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af tilpasning og udvikling af landdistrikterne

opdel.gif (108 bytes)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Departementet

Holbergsgade 1

1057 København K

Dato: 19-01-2001
Journ.nr.: 01-112-0013
Ref.: PC/ehp
Tel. dir.: 3395 5794
e-mail dir.: ehp@naturraadet.dk

Vedr. Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af tilpasning og udvikling af landdistrikterne

Naturrådet takker for det tilsendte udkast til bekendtgørelse. Vi har følgende bemærkninger til udkastet.

Vi finder, at bekendtgørelsesudkastet har et bredt sigte, og dermed lever op til intensionerne i Landdistriktsforordningens artikel 33. Blandt andet har vi til vores tilfredshed noteret os, at projekter tilknyttet turisme omfatter projekter, der fremmer offentlighedens adgang til det åbne land. Endvidere har vi noteret, at der tilknyttes et bredt sammensat rådgivende udvalg.

Bekendtgørelsen lægger op til, at amterne skal udarbejde regionale handlingsplaner for tilskud til tilpasning og udvikling af landdistrikterne. Det bør sikres, at disse planer er i overensstemmelse med amternes øvrige planer, herunder naturplaner. Det bør ligeledes sikres, at disse planer og dermed kommende projekter og aktiviteter ikke underminerer målene i Planloven om en klar adskillelse af landzoner og byzoner.

 
Venlig hilsen

Per Christensen, medlem af Naturrådet

 

Spring til toppen af siden