NYHEDER & PRESSE


Høringssvar vedrørende ændring af reglerne om afstandskrav til husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen

opdel.gif (108 bytes)

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

Landbrugs- og Bioteknologikontoret

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Dato: 19-01-2001
Journ.nr.: 00-112-0011
Ref.: PC/ehp
Tel. dir.: 3395 5794
e-mail dir.: ehp@naturraadet.dk

 
Vedr. Høring over ændring af reglerne om afstandskrav til husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen

Tak for det tilsendte materiale i forbindelse med ændring af reglerne om afstandskrav til husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen. Naturrådet har nogle få overordnede bemærkninger til ændringsforslagene:

Behov for samlet ændring af lokaliseringsreglerne
Det er Naturrådets opfattelse, at ændring af lokaliserings-reglerne for husdyrbrug i forhold til landsbyer bør indgå i en samlet vurdering hvor også hensyn til natur, naturressourcer, landskabsæstetik m.v. indgår. Fastlæggelse af de endelige regler bør således kobles til regler som kan forventes i forbindelse med gennemførelse af ammoniakhandlingsplanen og Wilhjelmudvalgets arbejde. I forslaget til ammoniakhandlingsplanen indgår at ’endelig stillingtagen til spørgsmålet om lokalisering, etablering og udvidelse af husdyrbrug i nærheden af sårbare naturtyper afventer resultatet af Wilhjelmudvalgets arbejde’.

Stop for udvidelser og nyetablering indtil reglerne er på plads
Der vil således gå yderligere et tidsrum inden der kan forventes et samlet regelsæt på området. Naturrådet anbefaler derfor, at det midlertidige stop for udvidelser af husdyrbrug i landsbyer udvides til et generelt stop indtil der er fastlagt en samlet lokaliserings politik på området. Alternativt kan indføres et yderligere stop for husdyrbrug nær naturområder. Problemet er imidlertid at der ikke foreligger en entydig afgrænsning af hvad et følsomt naturområde er.

Konsekvenser af udflytning fra landsbyer
Der findes i dag ikke et overblik over konsekvenserne af de ændrede lokaliseringsregler. Konsekvensen kan blive at der etableres mange fritliggende stalde og gødningsanlæg i det åbne land. Dette kan medføre uheldige landskabsmæssige konsekvenser. Redskaberne til at regulere dette bør derfor skærpes. I forbindelse med landzonetilladelsen af disse nyanlæg bør der indføres krav om udarbejdelse af lokalplan. Undtagelsesbestemmelserne for landzonearealer, jf. Planlovens § 15 stk. 5, bør således ikke gælde for disse lokalplaner.

Venlig hilsen

Per Christensen, medlem af Naturrådet

 

Spring til toppen af siden