NYHEDER & PRESSE

 

8. februar 2000
/ehp

Nedsæt svineproduktionen

"For at beskytte naturen må svineproduktionen skæres ned – eller i hvert fald reguleres som en industriel produktion. Danmarks store husdyrproduktion skader naturen. Ammoniakfordampningen ødelægger de få rester af enestående natur vi har tilbage i Danmark. Derfor må svineproduktionen reduceres –medmindre man vil kunne flytte produktionen ind i industriområder og regulere den som al anden industriel virksomhed" siger Peder Agger, Overvismand i Naturrådet.

opdel.gif (108 bytes)

Naturrådet er imod udvidelse af svineproduktionen, fordi den skader naturen. Det kan ikke undgås at der tabes næringsstoffer – og jo større produktionen er jo større tab. Kvælstof tabes gennem ammoniakfordampning og ammoniak gøder naturområder tæt ved gården. Det går værst udover følsomme naturområder som skove, heder, højmoser og gamle ugødede græsmarker (overdrev). Når der tilføres kvælstof til disse områder ændres plantebestanden - mange arter, der er tilpasset lave kvælstofniveauer forsvinder - og få arter der trives ved høje kvælstofniveauer, fx brændenælder, indvandrer. Dvs. at der på en gang sker en forarmning og en ensretning af den danske natur.

Hvis vi fortsat skal have en høj svineproduktion i Danmark må den kunne flyttes til industriområder – og reguleres som al anden industriel produktion. Det vil betyde, at der kan fastsættes krav til udledningerne af de forskellige forurenende stoffer.

Med Vandmiljøplan II var det meningen, at Miljøministeren og Fødevareministeren skulle udarbejde en plan for reduktion af ammoniakfordampning fra landbruget. Denne plan er udskudt. Imens øges svineproduktionen og vi kommer længere og længere væk fra målene i Vandmiljøplan II. Samtidig øges belastningen af vor natur og dermed overholder vi ikke de internationale aftaler, som Danmark har underskrevet om beskyttelse af naturen, fx Habitatdirektivet.

Der er behov for, at vi i Danmark diskuterer, hvor stor en svineproduktion vi ønsker. Der er også behov for, at Miljøministeren og Fødevareministeren fremskynder (og ikke udsætter) en plan for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget. Sker det ikke, må vi se i øjnene, at udbyttet af flere af de senere års forsøg på at opbygge en bedre naturbeskyttelse, går i vasken.

 Yderligere oplysninger: Overvismand Peder Agger (tlf. 4674 2498) eller Ellen Hjort Petersen, Naturrådets sekretariat (tlf. 3395 5794). Se også notat vedrørende ammoniakfordampning fra landbruget og den manglende ammoniakhandlingsplan

Spring til toppen af siden