NYHEDER & PRESSE


Pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af Vismandsrapport

opdel.gif (108 bytes)

PRESSEMEDDELELSE 25.5.2000

DANMARKS NATUR UDNYTTES ALT FOR INTENSIVT

Danmarks natur er under et voldsomt pres. Størstedelen af det danske land- og vandareal er inddraget til produktionsformål eller er afgørende påvirket af produktionen. I intet andet europæisk land er så stor en del af arealet udnyttet af landbrug som i Danmark. Derfor er der behov for såvel akutte indgreb som mere langsigtet planlægning, hvis Danmarks vilde natur skal reddes og genoprettes.

Det fastslår Naturrådet i sin første Vismandsrapport Dansk naturpolitik - visioner og anbefalinger, som blev offentliggjort ved et pressemøde i København i dag. Vismandsrapporten er den første uafhængige evaluering af dansk naturpolitik.

Naturrådet kritiserer i Vismandsrapporten den hidtidige naturpolitik og planlægning:

- Der eksisterer i dag ikke klare mål eller målrettede handlingsplaner for naturpolitikken, og der foregår ikke løbende evalueringer ligesom der ikke findes et veludviklet naturovervågningsprogram. Der mangler strategisk fokus i naturpolitikken, fastslog vismand Jørgen Primdahl, Naturrådet.

Den hidtidige naturforvaltningsindsats er alt for ringe, mener Naturrådet. Den har kun sikret ny natur på 2-3 promille af det danske landareal.

- Indsatsen står slet ikke mål med Danmarks naturmæssige problemer og vores internationale forpligtelser, mener Naturrådet, som påpeger, at Danmark ofte kun gennemfører internationale konventioner og EU-regler på et minimumsniveau. Som eksempler nævner Rådet Konventionen om Biologisk Mangfoldighed og EU's Habitat-direktiv.

Naturrådet fastslår, at Danmarks natur er under pres pga.:

* tab af levesteder pga. den intensive, industrialiserede landbrugsdrift

* tilførsel af for mange næringsstoffer fra landbruget til såvel landjord som til ferske vande og havmiljøet

* for mange pesticider, der reducerer den biologiske mangfoldighed

* funktionsopdeling, der fører til et ensidigt og monotont landskab, som fortrænger den vilde flora og fauna og forarmer jorden

På den baggrund mener Naturrådet:

* at der er akut behov for bedre beskyttelse af halv-natur arealer som heder, enge, overdrev, samt naturskov og højmoser

* at tilførslen af ammoniak til dansk natur skal nedsættes. Naturrådet mener at såvel Ammoniakhandlingsplanen som EU's  nitratdirektiv er utilstrækkelige.

* at der på langt sigt bør udvikles et pesticidfrit landbrug

* at der skal udvikles en mere flersidig og naturnær arealanvendelse

* at der bør skabes mere plads til naturens frie og dynamiske processer

* at der er behov for at udvikle mere præcise målsætninger for dansk naturpolitik

* at der skal etableres et naturovervågningsprogram baseret på indikatorer for naturbelastning og naturkvalitet

* at der skal gennemføres uafhængige, faglige evalueringer af indsatsen

Naturrådet afslutter Vismandsrapporten med en række anbefalinger til regering og Folketing. Overordnet anbefaler Rådet.:

* at der udarbejdes en national beredskabsplan om klimaændringernes konsekvenser for dansk natur

* at der skabes større sammenhæng i indsatsen over for naturen

* at der skal ske integration af naturhensyn i alle sektorer

* at borgerne sikres bedre indflydelse på naturpolitikken

* at befolkningen sikres bedre adgang til det åbne land

* at målsætningen om en bæredygtig udvikling indskrives i Grundloven

Både Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, WWF Verdensnaturfonden, Nepenthes og Det økologiske Råd roste Vismandsrapporten

- Den vil blive en vigtig inspirationskilde for os, sagde videnskabelig medarbejder Tommy Dybbro, Verdensnaturfonden. Men det afgørende er nu, hvordan den vil blive fulgt op.

- Vismandsrapporten skriger på politisk handling, sagde Poul Henrik Harritz , præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Naturrådet skal den 14. juni diskutere Vismandsrapporten med miljøminister Svend Auken.

 Yderligere oplysninger hos overvismand Peder Agger, tlf. 3315 0079 (priv.)/4674 2498(RUC) eller sekretariatsleder John Holten-Andersen, tlf. 3395 5795.

Spring til toppen af siden