NYHEDER & PRESSE

19.01.1999: Pressemeddelelse fra Naturrådet:

Natur og miljøhensyn i Agenda 2000 - EU's nye landbrugsreform

opdel.gif (108 bytes)

Som det fremgår af vedlagte udtalelse, støtter Naturrådet intentionerne i "Agenda 2000" om, at styrke miljø- og naturhensynene i EU’s forestående reform af landbrugspolitikken.

Naturrådet finder således at "Agenda 2000" - reformen indeholder en række positive elementer:

  1. Den yderligere overgang til en produktions-uafhængig støtte vurderes at være en fordel, idet den mindsker incitamentet til intensiv produktion med stort input af kemiske indsatsfaktorer (handelsgødning og pesticider ).
  2. Muligheden for at gøre støtten afhængig af opfyldelse af en række miljø- og naturkrav ("cross compliance") er en vigtig nyskabelse.
  3. Den stærkere satsning på en samlet landdistriktspolitik, herunder øget støtte til miljøvenlige produktionsformer er ligeledes positiv.
  4. Da der er meget forskellige naturbetingelser for landbrugsproduktionen i de forskellige lande og regioner, er en decentraliseret forvaltning af støtteudbetalingerne fornuftig.

Hvorvidt disse positive elementer reelt fører til en forbedret praksis afhænger imidlertid af den konkrete udmøntning af reformen. Naturrådet finder, at den nuværende forordningstekst er for slap og uklar på afgørende områder:

1: Princippet om "cross-compliance" er for vagt formuleret. Ordningen bør være obligatorisk for alle medlemslande og dens indhold bør konkretiseres. De enkelte lande bør forpligtes på, at lave en plan for implementering af "cross-compliance" som skal godkendes af Kommissionen.

2: Landdistrikt-politikken er for diffus og bør gøres mere målrettet mod sikring af miljøfølsomme områder og særlige natur- og kulturinteresser i det åbne land. Budgettet bør øges kraftigt og landdistrikt-politikken forankres i en langsigtet regional planlægning, i stedet for at bære præg af mere kortvarige og varierende støttemuligheder. Danmark bør øge sin deltagelse i disse ordninger markant.

En uddybning af ovenstående fremgår af vedlagte udtalelse. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til Vismand, professor Jørgen Primdahl (tlf.: 35282208) eller undertegnede.

 Med venlig hilsen

 John Holten-Andersen
Sekretariatschef

 

Spring til toppen af siden