NYHEDER & PRESSE

Pressemeddelelse fra Naturrådet om

Bichel-Udvalgets Rapport:

opdel.gif (108 bytes)

På baggrund af Bichel-udvalgets rapport mener Naturrådet, at det langsigtede perspektiv bør være en udfasning af pesticider i dansk jordbrug, og at dette bedst opnås gennem en fuldstændig omlægning til økologisk jordbrug:

Naturrådet finder, at Bichel-udvalgets rapport er et solidt fagligt udredningsarbejde, der kommer rundt om væsentlige spørgsmål i relation til anvendelse af pesticider i jordbruget.

For Naturrådet er der ikke tvivl om, at det langsigtede perspektiv må gå i retning af en fuldstændig udfasning af pesticider i jordbruget.

De positive virkninger heraf på floraen og faunaen i det åbne land, på kvaliteten af ferskvandsmiljøet, på mulighederne for at beskytte vort grundvand samt for sikring af natur og mennesker mod endnu uafdækkede effekter, er for Naturrådet tilstrækkelig vægtige til, at pege på dette perspektiv.

Bichel-udvalgets agronomiske og økonomiske analyser godtgør endvidere, at det er fuldt ud muligt og realistisk, at arbejde frem mod denne målsætning uden det får dramatiske negative virkninger hverken for landbrugserhvervet eller samfundsøkonomien.

For Naturrådet er det dog klart, at en omlægning væk fra det intensive landbrug nødvendigvis må koste – og at disse omkostninger må fordeles ud på hele samfundet. Bl.a. må forbrugerne bidrage til at betale gennem forhøjede fødevarepriser. Men mange forbrugere har allerede markeret, at de er villige til at betale en merpris for økologiske varer. Endvidere er der en tilsvarende udvikling i gang i det øvrige Europa, hvilket giver gode – men hidtil uudnyttede – muligheder, for en øget afsætning af økologiske produkter også på eksportmarkederne.

Udfra såvel natur- og miljømæssige som økonomiske synspunkter er den optimale strategi for en afvikling af pesticiderne i landbruget således, at støtte den fortsatte overgang til økologisk landbrug. Det er derfor Naturrådets opfattelse, at der bør opstilles et langsigtet mål om 100% omlægning af dansk landbrug til økologisk produktion.

 Der vedlægges til orientering en uddybende argumentation for Naturrådets holdning. Ønskes yderligere kommentarer kan henvendelse rettes til Overvismand Peder Agger, (tlf. 46742498) eller sekretariatschef John Holten-Andersen, Naturrådet (tlf. 33955791).

 D.23/03/99

 

 

Spring til toppen af siden