BIOINVASION

BIOINVASION, GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER (GMO’er) OG UDSÆTNING AF ARTER
Bjørneklør

Bioinvasion

Det danske landskab – og vandskab med for den sags skyld – er på ingen måde så autentisk dansk som vi forestiller os. En lang række af de planter og dyr vi opfatter som hjemmehørende danske arter, er ikke oprindelige i vores natur, men indført – eller indslæbt – på et eller andet tidspunkt. Kun få, spredte og sjældne naturtyper er i det store og hele gået fri af den spredning af fremmede arter som ellers præger vores "havebrugslandskab". Selvom Danmark ikke har problemer af samme størrelsesorden som f.eks. Sydafrika eller Oceanien, har det vist sig, at indslæbte eller indførte arter i en række tilfælde udgør en trussel mod andre arter eller ændrer naturtyper og økosystemer radikalt. Det gælder både planter, dyr og mikroorganismer. Sådanne invasive arter er vanskelige at udpege på forhånd og i langt de fleste tilfælde endnu vanskelige – eller umulige – at slippe af med igen. Invasive arter er med til at mindske biodiversiteten både lokalt og globalt. Specialiserede og lokalt tilpassede arter erstattes af vidt udbredte arter med stor tilpasningsevne. Der sker en "Macdonaldisering" af naturen.

Gen-modificerede organismer (GMO'er)

Via gensplejsningsteknologierne er mulighederne for at konstruere "nye arter" blevet foldsomt forstærket. GMO’erne kan på mange måder sammenlignes med indførte/indslæbte arter. Hvad angår risiko for spredning og ændring af økosystemer kan GMO’er på mange måder sammenlignes med invasive arter.

Hertil kommer de mere indirekte virkninger af at anvende GMO’er i landbruget. Ved at anvende planter, der er resistente for bestemte sprøjtemidler ender man i en situation, hvor selv de få "ukrudtsarter", der overlever i det danske agerland i dag, vil forsvinde. De dyr og planter der er knyttet til – eller direkte afhængige af – ukrudsarterne vil også forsvinde. Landbrugslandet vil altså blive endnu mere fattigt og monotont end det er i dag. En udvikling, der er stik imod den øgede mangfoldighed i det danske landskab som Naturrådet anser for ønskelig.

Udsætning af arter

Det har været et grundlæggende princip i de sidste 30 års danske naturforvaltning, at det var levestederne, som skulle forbedres. Arterne ville –håbede man – komme af sig selv, når forholdene var til det. Der er i Naturbeskyttelsesloven også bestemmelser om, at fremmede organismer ikke må udsættes i Danmark uden miljøministerens godkendelse. En af fordelene ved dette princip er at det ideelt vil kunne sikre en høj naturkvalitet overalt, sådan at landskabet ikke deles op i nogle få reservater for naturen, og så resten hvis nautrkvalitet ligeså stille kan overses og dermed undermineres. Denne holdning forudsætter dog en politisk vilje til generelt at forbedre levevilkårene i bl.a. agerlandet, så det bliver muligt for dyr og planter at sprede sig, en forudsætning, der bl.a. kræver etablering af effektive spredningskorridorer og et tæt net af naturområder i Danmark. Den fornyede debat i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens ønske om at udsætte bævere i Danmark, viser at der er behov for en generel diskussion af problemerne omkring udsætning/genudsætning af dyr og planter.

opdel.gif (108 bytes)

Notat vedr. udsåning af urter

Ny rapport fra Naturrådet: Temarrapport nr. 1, 2001 "Invasive arter og GMO`er - nye trusler mod naturen"
Pressemeddelelse     Læs rapporten

Referat fra Naturrådets konference om bioinvasion afholdt d. 22. marts 2001

Naturrådets målsætninger for arbejdet med bioinvasion, udsætning af arter og GMO’er

Naturrådets udtalelse om udsætningen af bæver i Danmark

Link til Nordisk Ministerråds hjemmeside om bioinvasion

Link til SNS side om bioinvasion

opdel.gif (108 bytes)

Spring til toppen af siden