NATUR OG POLITIK - Wilhjelm-udvalget

 

NATUREN SKAL HAVE BEDRE VILKÅR I DANMARK

Miljø- og energiminister Svend Auken og fødevareminister Ritt Bjerregaard har nedsat et udvalg til at udarbejde grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse  - Wilhjelmudvalget. Dette er sket ikke mindst som følge af OECD’s vurdering af og anbefalinger til Danmarks naturbeskyttelsespolitik.   

Wilhjelmudvalget skal:

  • Gøre status over naturens tilstand i Danmark.
  • Gøre status over Danmarks opfølgning på Konventionen om biologisk mangfoldighed og andre internationale forpligtelser.
  • Vurdere behovet for tiltag for at beskytte den biologiske mangfoldighed.
  • Foreslå,  hvordan naturbeskyttelsen styrkes.
  • Foreslå, hvordan hensynet til naturen bedre integreres i landbrug, skovbrug og fiskeri.
  • Foreslå prioriteringer af de kommende års indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed.

 

foto03.jpg (6136 bytes)

Naturrådet indgår som observatør i Wilhjelm-udvalget, og forholder sig løbende til de naturpolitiske emner der er pådagsordenen.  Naturrådet har leveret følgende skriftlige bidrag til Wilhjelm-udvalget:

Wilhjelm udvalgets møder

Kommentarer til afgrænsningen af Wilhjelm-udvalgets arbejde (24/8/00) (10 sider)

10 argumenter for hensigtsmæssigheden i at oprette større sammenhængende naturområder (27/10/00) (2 sider)

Opsamling fra Workshop "National Strategies for Nature protection and Biodiversity - international experiences" (12/12/00)
(5 sider)

Naturrådets prioriteringer på skovområdet (fremlagt på Wilhjelm-udvalgets møde 2. februar 2001) (2/2/01) (4 sider)

Naturvenlig adgang. Argumenter for en ændret adgangsregulering (oplæg 19/02/01)

Naturrådets vurdering af og forslag til gennemførelse af Habitatdirektivet i Danmark   (5/4/01) (23 sider)

Peter Pagh (2001) Responsum om dansk gennemførelse af Habitatdirektivets artikel 6 (5/4/01) (61 sider)

Invasive arter og GMO'er - nye trusler mod naturen. (28/3/01) (7 sider)

Naturgruppens møder

Naturrådets forslag til opgaver til arbejdsgruppe 2 Naturkvalitet og naturovervågning (11/10/00) (1 side)

Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan - hvordan når vi det? (Habitatdirektivet) (14/11/00) (2 sider)

Forslag til strategi for naturovervågning. Udarbejdet i samarbejde med DMU. (18/1/01) (12 sider)

Om udsætning og introduktion af plante- og dyrearter (7/2/01) (2 sider)

En vurdering af den danske gennemførelse af Habitatdirektivet i relation til Skovnaturtyper. (Ibsen, S.R): Arbejdspapir 1, 2001. Naturrådet. (27/2/01) (53 sider)

Invasive arter som trusler mod naturen. 2 sider referat  IRW (15/3/01)

Invasive arter og GMO'er - nye trusler mod naturen. Temarapport 1: 2001  (188 sider)

Nationalparker i Danmark - diskussion på baggrund af udenlandske eksempler. Arbejdsrapport nr. 3, Naturrådet 2001 (5/01)
(117 sider)

Øvrige skriftlige bidrag

Notat til Wilhjelmudvalget om behovet for forskning og udvikling

Biologisk mangfoldighed i Danmark. Indlæg ved Wilhjelm udvalgets konference om Danmarks natur.(6/12/00)

Diskussionsoplæg: Naturkvalitetsgruppen under Wilhjelmudvalget (4/1/01) (9 sider)

Proceedings from Workshop 'National strategies for nature protection and bio-diversity - international experiences', Copenhagen 1.st of December 2000. Arbejdsrapport nr.2. 90 sider (Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Naturrådet) (2/01)

Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet. (Fog, K): Arbejdspapir 3, 2001 (81 sider)

Etik, prioritering og naturkvalitet (16/3/01) (19 sider)

Mere plads til naturen på landet (29/09/01) Kronik i Jyllandsposten af Vismand Bent Aaby.

Af andre centrale naturpolitiske initiativer relevante for Wilhjelmudvalgets arbejde som Naturrådet hidtil har forholdt sig til kan bl.a. nævnes:

Naturrådets vurdering af OECD's evaluering af den danske miljø- og naturpolitik.

Skov- og Naturstyrelsens redegørelse for hvilke forvaltningsmæssige tiltag der er behov for, for at sikre rødlistearter en bedre bevaringsstatus i Danmark. (21/11/98)

Naturrådets kommentarer til regeringens Natur- og miljøpolitiske redegørelse (20/8/99)

Relevante internationale links om handlingsplaner for biologisk mangfoldighed

EUs hjemmeside om biologisk mangfoldighed  (European Community Biodiversity Clearing House Mechanism)

Hjemmeside for Konventionen om den biologiske mangfoldighed

 

Spring til toppen af siden